• Aquest enllaç és d'un vocabulari de termes matemàtics que està diferenciat per nivell (bàsic, 1r cicle i 2n cicle) creat pel Sergio García Cantador de l'IES Mollet del Vallès. Si en voleu més informació mireu a les adreces d'interès, al pla d'acollida matemàtica.

  • Toomates És una pàgina web destinada a l'ensenyament de matemàtiques, la qual tracta els següents punts: càlcul
numèric, aritmètica, equacions i inequacions, àlgebra, combinatòria , probabilitat, estadística, funcions, càlcul
infinitesimals, geometria plana, geometria tridimensional, lògica...

tornar.jpg